6%

Warunki korzystania z serwisu

1. Informacje ogólne

a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.chorten.com.pl. Jego operatorem i właścicielem jest Grupa Chorten Sp. z o. o. z siedzibą w Łyskach przy ul. Usługowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000342132, REGON: 200311768, NIP: 5423150577 o kapitale zakładowym: 50 550, 00 złotych w całości opłacony – zwana dalej Grupą Chorten.

b. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa pod adresem: www.chorten.com.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowane są m.in. aktualne promocje, w tym gazetki i plakaty z ofertami handlowymi dotyczącymi sklepów współpracujących z Grupą Chorten, lokalizacje tychże sklepów i inne treści informacyjno-reklamowe Grupy Chorten.
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Serwis

a. Aby korzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:
- urządzenie posiadające nie mniej niż 256 MB pamięci RAM z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych we wskazanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 26.0, Google Chrome 31.0, Opera 18.0 lub Safari 5.1.7.
- system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
b. Zdjęcia i opisy produktów umieszczone w Serwisie, służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych w sklepach partnerskich Grupy Chorten i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.
c. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
d. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności przepisów kulinarnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

4. Postępowanie reklamacyjne

a. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: opinie@chorten.com.pl lub pod adresem: Grupa Chorten Sp. z o. o., ul. Usługowa 2, 16-070 Łyski.
o. będzie rozpatrywała reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5. Prywatność i Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności i plików cookies Grupy Chorten.

6. Postanowienia końcowe

a. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
b. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe zapisy Regulaminu, Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu.
c. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018 r.