6%
Kupuj lody i wygrywaj super nagrody!

Kupuj lody i wygrywaj super nagrody!

29.06.2022
Konkurs w sklepach Chorten i Limonka - kupuj lody rożek KitKat, Lion lub Kaktus i wygrywaj nagrody! Akcja trwa od 30.06 do 13.07.2022.
Plakat Konkurs Chorten


Regulamin konkursu „KONKURS ZGARNIJ SMARTFON”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS ZGARNIJ SMARTFON” (dalej: „Konkurs”) jest
Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159A, 02-729 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000312564, NIP: 5213502627, kapitał zakładowy: 50.000 zł (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki Froneri Polska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000047883, NIP: 8171665383 , kapitał zakładowy: 13.788.000 zł (dalej: „Froneri”).
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs,
w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania
reklamacyjnego.
4. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2017.459) (dalej: „Kodeks
cywilny”).
5. Konkurs trwa w dniach od 30.06.2022 r. od godziny : 00:01 do 13.07.2022 r. do godziny 23:59
Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Planowany termin
zakończenia czynności związanych z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem
reklamacji to 10.08.2022 r.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach Grupy Chorten.
7. Niniejszym Konkursem objęte są produkty – rożki lodowe marki KAKTUS, KIT KAT oraz LION
w sklepach Grupy Chorten (dalej: „Produkty Promocyjne”).
8. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U.2018.165).
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 2. Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, dokonujące zakupu produktów objętych
niniejszym Konkursem, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zamieszkałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
2. Warunkiem otrzymania nagrody przez Uczestnika posiadającego ograniczoną zdolność do
czynności prawnych jest przesłanie Organizatorowi na adres: rozki.konkurs@4-all.pl skanu,
wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego Formularza Uczestnictwa
(„Formularz Uczestnictwa”) z zaznaczonymi następującymi pozycjami (i) zgoda na udział
Uczestnika w Konkursie, (ii) zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i opiekuna
prawnego Uczestnika (iii) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i
zgoda na jego postanowienia (iv) zgoda na użycie Dzieła, którego Uczestnik jest autorem na
polach i zakresie wskazanym w Formularzu Uczestnictwa. Wzór Formularza Uczestnictwa stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Działu Marketingu
Froneri oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania
Konkursu (tj. od 27.05.2022 r. do 10.06.2022 r.):
1) dokonać jednorazowego zakupu potwierdzonego dowodem zakupu w postaci paragonu
fiskalnego jednego rożka marki KAKTUS, KIT KAT lub LION w sklepie Grupy Chorten na
terenie Polski.
2) zachować oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego przez cały
okres trwania Konkursu,
3) wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie „Z KIM PODZIELISZ SIĘ
LODAMI I DLACZEGO?” (dalej: „Dzieło”) za pośrednictwem wiadomości SMS na numer 799
448 175.
2. Data i godzina wysłania SMS-a ze zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data i godzina
zakupu Produktów wyszczególnionych na Dowodzie Zakupu, z którymi związane jest dane
zgłoszenie konkursowe.
3. Koszt wiadomości SMS jest zgodny z taryfą operatora telefonii komórkowej.
4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego
zostało wysłane zgłoszenie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Jeden SMS to jedno
zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu
prawidłowego SMS-a Konkursowego w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin
od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a zwrotnego to: „Twoje
zgloszenie zostalo przyjete! Zyczymy powodzenia”.
5. W Konkursie nie biorą udziału wiadomości wysłane za pośrednictwem bramek oraz
komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym
aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Ponadto, w Konkursie nie będą
uwzględniane wiadomości SMS przesyłane z numerów zastrzeżonych.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie
SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego
wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.
7. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń do Konkursu zgodnie z ust.1,
jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę.
8. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do
przesłanego Dzieła. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami
prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do
nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Dzieła, lub że nie posiada do niego
majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu lub zdjęcia paragonu
dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego, w szczególności od Uczestników wyłonionych
jako zwycięzcy Konkursu. Skan lub zdjęcie paragonu powinno być przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej: rozki.konkurs@4-all.pl W przypadku gdy skan/zdjęcie tego samego
paragonu zostanie przesłany przez więcej niż jednego Uczestnika, Organizator może uzależnić
przyznane nagrody od przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu.
§ 4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Po zakończeniu Konkursu zgłoszenia nadesłane do Konkursu poddane zostaną ocenie 3-
osobowej komisji konkursowej (dalej: „Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzić będą
przedstawiciel Organizatora i 2 przedstawicieli Froneri. Kryterium przyznania nagród jest
swobodna ocena przysłanych Prac Konkursowych, dokonana przez Komisję Konkursową.
Oceniane będą walory artystyczne i kreatywność zgłoszonych do Konkursu Dzieł.
2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą
systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia niespełniające wymogów
określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Czas nadesłania SMS-a
Konkursowego będzie rejestrowany przez system SMS Organizatora.
4. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 73 Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu –
w ocenie Komisji Konkursowej – najciekawsze Dzieło (dalej: „Zwycięzcy”).
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w terminie 7 dni roboczych od
zakończenia Konkursu, za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z
którego Organizator otrzymał zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci Dzieła. Do zwycięzcy
zostanie wysłany SMS o treści: Wygrales nagrode…! Wyslij e-mail z numerem tel. z ktorego
wyslales zgloszenie na adres: rozki.konkurs@4-all.pl W odpowiedzi poprosimy Cie o dane
adresowe i zgode na ich przetwarzanie.
6. Po otrzymaniu e-maila od zwycięzcy w odpowiedzi zostanie wysłany e-mail z prośbą o przesłanie
danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr NIP lub PESEL, skanu lub
zdjęcia paragonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – tj. nr telefonu, adresu e-mail, imienia i
nazwiska, nr NIP lub PESEL oraz adresu przez Administratora Danych Osobowych Agencji
Reklamowej 4ALL z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 159A, nr KRS 0000312564 w ramach
organizowanego Konkursu „KONKURS ZGARNIJ SMARTFON” w celu realizacji Konkursu, w celu
wydania nagrody w Konkursie oraz w celach podatkowych związanych z Konkursem do
zakończenia działań związanych z organizacją Konkursu, okresem wydania nagród, okresem
reklamacji oraz okresem wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe są
przekazane dobrowolnie”.
7. Zwycięzca na przesłanie informacji zawartych w pkt. 5 § 4 ma 3 dni robocze od dnia wysłania
SMS z prośbą o ich przesłanie oraz 3 dni robocze na przesłanie informacji zawartych w pkt. 6 § 4
od dnia wysłania e-mail z prośbą o ich przesłanie, a w przypadku Zwycięzców posiadających
ograniczoną zdolność do czynności prawnych również skanu zgody, o której mowa w § 2
ust. 2.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody w Konkursie.
9. Lista Zwycięzców z podaniem ich imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości,
w której mają miejsce zamieszkania zostanie opublikowania na stronie internetowej
Aktualności - Froneri

10. W przypadku niewykonania przez Uczestników obowiązków przewidzianych niniejszym
Regulaminem, a w szczególności nieprzesłania skanu lub oryginału paragonu stosownie do
postanowień § 3 ust. 7, bądź nieprzesłania danych lub oświadczenia o wyrażeniu zgody, o których
mowa w ust. 5 Zwycięzca traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi,
którego Dzieło zostanie uznane przez Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.
§ 5. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano łącznie 1 Nagrodę I stopnia (zwane inaczej nagrodą główną), 3
Nagrody II stopnia, 10 nagród III stopnia.
2. Nagroda Główna – Smartfon SAMSUNG GALAXY A52S o wartości 2000 zł brutto (słownie: dwa
tysiące złotych). Nagroda II stopnia – 3 PROJEKTORY WANBO XIAOMI YOUPIN T2 MINI o
wartości 600 złotych brutto (słownie: sześćset złotych) oraz nagroda III stopnia – 10 GIER
RODZINNYCH DOBBLE o wartości 40 złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych).
3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie
wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe, o których mowa
w § 4 ust. 5 Regulaminu. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada, jeżeli próba
dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie nieskuteczna.
5. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości danej nagrody.
6. Organizator zastrzega możliwość braku wyboru zwycięzcy nagrody i zakończenia Konkursu w
dowolnym momencie.
7. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony zostanie
podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na
potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi
Nagrody obliczy, pobierze od Zwycięzcy podatek i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagród, wymiany
na inną nagrodę, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
9. Odbiór Nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.
§ 6. Dane osobowe i obowiązek informacyjny

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (dalej: „RODO”).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w celu wydania
Nagród oraz w celu rozliczenia podatku związanego z przyznanymi Nagrodami.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159A, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000312564, NIP:
5213502627, kapitał zakładowy: 50.000 zł
4. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu powierza przetwarzanie danych
osobowych podmiotowi przetwarzającemu w zakresie wyboru zwycięzców – Froneri Polska Sp. z
o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000047883, NIP: 8171665383, kapitał zakładowy: 13.788.000 zł. na podstawie
Umowy powierzenia danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku.
5. W związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na podstawie art. 13 i art. 14 RODO
Administrator, zamieszcza Politykę prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 7. Prawa autorskie

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do
dzieł nagrodzonych w Konkursie (utworów), co w szczególności obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie,
najem lub dzierżawa egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za
pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach,
w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego,
wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie
prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we
wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora
wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika najpóźniej
w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora z
dopiskiem „Reklamacja – konkurs ZGARNIJ SMARTFON”
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji
zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację
otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał
reklamację.
§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.chorten.com.pl przez cały czas
trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie
Froneri Polska.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
ZAŁĄCZNIKI:
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu KONKURS ZGARNIJ SMARTFONA

FORMULARZ UCZESTNICTWA

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu KONKURS ZGARNIJ SMARTFONA