1%
Konkurs z Tigerem - do wygrania głośniki JBL!

Konkurs z Tigerem - do wygrania głośniki JBL!

12.06.2019
Kup Tigera w wybranych sklepach Grupy Chorten Warmia-Mazury, dokończ kreatywnie zdanie "Z Tigerem..." i bierz udział w naszym konkursie. Do wygrania 3 głośniki JBL z logo Tigera!
Plakat Tiger V6 Prev

Konkurs trwa od 13 czerwca do końca lipca. Z energią Tigera można zrobić wiele rzeczy, czekamy na Wasze pomyły. Zasady konkursu:

 1. Kup produkty marki Tiger (250 ml) w wybranych sklepach Grupy Chorten Warmia Mazury (lista w regulaminie) i zachowaj dowód zakupu
 2. Wykonaj zadanie konkursowe polegające na kreatywnym dokończeniu zdania konkursowego: „Z Tigerem
 3. Zgłoś swój udział w konkursie na maila konkurs@chortenwm.pl
 4. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!

Regulamin konkursu „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem Konkursu jest CHORTEN WARMIA MAZURY SP Z O O; NIP: 739-38-88-835, REGON: 365210602 (zwana dalej Organizatorem).
 1. 2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000271001, NIP: 5511702355, REGON: 070768005, ( zwana dalej: „Fundatorem”).
 1. 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej "Regulaminem").
 1. 4. Konkurs będzie trwał od 13.06 do 31.07.2019. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".
 1. 5. Sprzedaż promocyjna w zakresie Konkursu rozpocznie się 13.06.2019r o godzinie 00:01 a zakończy 31.07.2019r. o godzinie 23:59, przy czym zakup produktów promocyjnych po dniu 31.07.2019r. oraz przed 13.06.2019r. nie będzie upoważniać do udziału w Konkursie. O spełnieniu warunku zakupu Produktu promocyjnego w terminie Sprzedaży promocyjnej decyduje data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym, zwanym dalej ,, Dowodem zakupu”.
 1. 6. Konkurs prowadzony będzie na terenie sklepów sieci CHORTEN WARMIA MAZURY (lista sklepów jako załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. 7. Celem konkursu jest promocja i reklama marki "Tiger ".
 1. 8. Sprzedażą promocyjną objęte będą produkty marki Tiger, zwane w niniejszym Regulaminie ,, Produktami Promocyjnymi”, określone w ust. 9 poniżej, sprzedawane w okresie trwania Konkursu w sklepach sieci CHORTEN WARMIA MAZURY zwanych dalej ,, Punktem Sprzedaży”.
 1. 9. Produkty Promocyjne biorące udział w Konkursie:
 2. TIGER Napój Energetyczny Puszka 250 ml
 3. TIGER Napój Energetyczny Bez Cukru Puszka 250 ml
 4. TIGER Napój Energetyczny AFTER ALCOHOL CYTRYNA Puszka 250 ml
 5. TIGER Napój Energetyczny Fighter Puszka 250 ml
 6. TIGER Napój Energetyczny LONGER POWER EXOTIC Puszka 250 ml
 7. TIGER Napój Energetyczny Max Puszka 250 ml
 8. TIGER Napój Energetyczny EPIC MOJITO Puszka 250 ml
 9. TIGER Napój Energetyczny WIN MANGO Puszka 250 ml
 10. TIGER Napój Energetyczny GAMER JABŁKO-KIWI Puszka 250 ml
 11. TIGER Napój Energetyczny GAMER MANDARYNKA-ANANAS Puszka 250 ml

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:
 2. a. mają ukończone 13 lat,
 3. b. dokonają zakupu Produktu Promocyjnego
 4. c. wykonają zadanie konkursowe i dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie wysyłając odpowiedź na maila konkurs@chortenwm.pl w temacie maila wpisując nazwę konkursu „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM” oraz w treści maila poza podaniem odpowiedzi należy podać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu oraz następującym oświadczeniem:” Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu pn. ,, Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM” i akceptuję wszystkie jego postanowienia ” Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć również skan Dowodu Zakupu.
 5. d. osoby poniżej 18 roku życia muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego na udział w konkursie, przy czym wymóg ten będzie weryfikowany na etapie rozdania nagród.
 6. e. zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. 3. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 1. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).


§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

1) dokonać w Punkcie Sprzedaży zakupu Produktu Promocyjnego, potwierdzonego Dowodem Zakupu w terminie, o którym mowa w §1 ust 4 Regulaminu

2) wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym dokończeniu zdania konkursowego: „Z Tigerem….. „ zwane dalej: „ Zadaniem konkursowym”

 • 3) w Czasie Trwania Konkursu dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie wysyłając odpowiedź na maila konkurs@chortenwm.pl w temacie maila wpisując nazwę konkursu „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM”. W treści maila poza podaniem odpowiedzi należy podać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu oraz następującym oświadczeniem:” Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu pn. ,, Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM” i akceptuję wszystkie jego postanowienia ” Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć również, skan Dowodu Zakupu.
 • 4) Zachować oryginał Dowodu Zakupu
 • 2. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w ust.1 powyżej.
 • 3. Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia.
 • 4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginały wszystkich Dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, na podstawie których zgłosił swoje uczestnictwo w Konkursie i przedstawić je na żądanie Organizatora pod rygorem odmowy wydania nagrody.
 • 5. Jeśli Uczestnik Konkursu zgłosi wielokrotnie ten sam numer Dowodu Zakupu, Organizator do etapu wyłonienia Zwycięzców w Konkursie przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem Dowodu Zakupu.
 • 6. Zgłoszenie niekompletne lub nieprawidłowe, w szczególności niespełniające wymagań §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, są nieważne
 • 7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu zgłoszeń naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zgłoszeń zawierających treści wulgarne, erotyczne, obraźliwe, dyskryminujące, rasistowskie, jak również treści o charakterze religijnym lub politycznym oraz prezentujące sceny drastyczne.
 • 8. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu wyłoni 3 laureatów Nagrody,(zwanych dalej łącznie „Laureatem”), kierując się kryterium kreatywności, oryginalności oraz pomysłowości przy udzielaniu odpowiedzi na Zadanie konkursowe, a także biorąc pod uwagę zgodność dokonanych Zgłoszeń z Regulaminem.
 1. 9. Organizator w ciągu 7 dni od zamknięcia konkursu zawiadomi każdego Laureata, za pośrednictwem wiadomości e – mail, o fakcie uzyskania prawa do nagrody.
 2. 10. W treści wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 8 powyżej Organizator poinformuje Laureata o wygranej Nagrodzie oraz o konieczności przesłania za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: konkurs@chortenwm.pl, w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa ust. 9 powyżej, kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureata, które umożliwią wydanie nagrody, tj.:
 3. a) imię i nazwisko Laureata;
 4. b) wiek Laureata;
 5. c) pełen adres zamieszkania (pod który ma zostać przekazana Nagroda);
 6. d) własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia Laureata:
 7. „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie warunki. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”;
 8. „Oświadczam, iż posiadam wszelkie prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego”
 9. e) data i własnoręczny podpis Laureata.
 10. 11. W przypadku, gdy Laureat nie jest osobą pełnoletnią lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego przedstawiciel ustawowy (t.j. rodzic lub opiekun), podając swoje dane, tj. imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego zobowiązany jest złożyć w jego imieniu własnoręcznie podpisane następujące oświadczenie:
 11. ”W imieniu mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie warunki”
 12. „ W imieniu mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, iż posiada ono wszelkie prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego”.
 13. 12. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią bądź ubezwłasnowolnioną, Nagrodę może odebrać jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 14. 13. Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 10 i 11 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody.
 1. 14. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt w terminie 21 dni od daty otrzymania danych kontaktowych i oświadczeń Laureata, o których mowa w ust. 10 i 11 ..

§ 4 Nagrody

 1. 1. Nagrodami w Konkursie są 3x głośnik JBL z logo Tiger, każdy o wartości 355,47 zł(słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) brutto.
 2. 2. Poza nagrodą rzeczową, o której mowa w ust. 1. każdy z Laureatów otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł ( słownie :czterdzieści złotych ). Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Laureatowi.
 3. 3. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 4. 4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego

b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Fundatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych w §3 ust. 10 i 11 i zwalnia Organizatora oraz Fundatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 1. Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
 2. Utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 • a) wprowadzania do obrotu;
 • b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
 • c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
 • d) publicznego wykonania;
 • e) publicznego odtwarzania;
 • f) wystawiania;
 • g) wyświetlania;
 • h) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).

4. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e- mail wysłanej na adres konkurs@chortenwm.pl
 1. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 2. 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 7 Dane osobowe

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), informujemy, że

1.1 Administratorami danych osobowych uczestnika konkursu pn. „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM” są:

a) organizator konkursu: Chorten Warmia – Mazury Sp. z o.o.

ul. Lubelska 36 A , 10-409 Olsztyn

b) spółka będąca właścicielem marki, na rzecz której organizowana jest konkurs: Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com

1.2 Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

1) przez Administratora danych osobowych Chorten Warmia Mazury Sp. z o.o. :

a) w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, umieszczenia danych uczestnika na liście zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.:

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

1.3 Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

1.4 Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do żądania przenoszenia danych osobowych.

Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.5 Żądanie realizacji praw opisanych w pkt. 1.4 uczestnik może złożyć w następujący sposób:

a) do Administratora danych osobowych –: Chorten Warmia – Mazury Sp. z o.o.

ul. Lubelska 36 A , 10-409 Olsztyn,

na adres mailowy: konkurs@chortenwm.pl, lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.1a).

b) do Administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. b)

1.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.7 Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Chorten Warmia – mazury Sp. z o.o. innym podmiotom tj. w szczególności Fundatorowi nagrody w konkursie pn. „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM”- MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. ,podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie i księgowo. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. do podmiotów świadczących dla niego usługi – organizatora konkursu, podmiotów świadczących usługi IT oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

1.8 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez administratora danych osobowych

Chorten Warmia – Mazury Sp. z o.o. – do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów i zwycięzców nagród będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. W przypadku administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie działań promocyjnych na rzecz marki „Tiger” lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń uczestników konkursu.

1.9 Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.10 Do przetwarzania danych uczestników konkursu nie są wykorzystywane systemy służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chorten.com.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU KONKURSU „Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM”

LISTA SKLEPÓW NA TERENIE KTÓRYCH PROWADZONY JEST KONKURS:

NAZWA

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES

SKLEP NR 1

10-690 OLSZTYN

UL. SOBOCIŃSKIEGO 2

SKLEP NR 2

10-558 OLSZTYN

UL. ŻOŁNIERSKA 11 C

SKLEP WIELOBRANŻOWY MARTA JANICKA

10-293 OLSZTYN

UL. MAŁECKIEGO 8 B

ALKOHOLE ŚWIATA WIOLETA WOŁK

11-500 GIŻYCKO

UL. WODOCIĄGOWA 9 B

NA GÓRCE

11-400 KĘTRZYN

UL. KLONOWA 2 A

NA GÓRCE

11-700 MRĄGOWO

UL. BRZOZOWA 16 B

PIRSUM

14-200 IŁAWA

UL. 1 MAJA 22 C

MODENA

14-200 IŁAWA

UL. 1 MAJA 27

SUMAR

14-200 IŁAWA

UL. OKULICKIEGO 1

PANDA LODOWA

14-200 IŁAWA

UL. GRUDZIĄDZKA 39

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "GROSZ"

11-010 BARCZEWO

WIPSOWO 91 B

SZYMAT SŁAWOMIR WOJENKOWSKI

13-200 DZIAŁDOWO

UL. JAGIEŁŁY 26

ĆWIARTKA ŁUKASZ ZALEWSKI

10-599 OLSZTYN

AL.. WOJSKA POLSKIEGO 46

EPOKA SKLEP WIELOBRANŻOWY GIL GRAŻYNA

11-042 JONKOWO

PL. 660-LECIA JONKOWA 15

DO-DAR FHU DOROTA MŁYNARSKA

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. DĄBROWSKIEGO 2B

PH MAKK MARIA ANDRYSZCZYK

10-461 OLSZTYN

UL. PANA TADEUSZA 6

PH MAKK MARIA ANDRYSZCZYK

10-684 OLSZTYN

UL. MURZYNOWSKIEGO 10B

PH MAKK MARIA ANDRYSZCZYK

10-684 OLSZTYN

UL. MURZYNOWSKIEGO 20A

PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis

13-214 UZDOWO

UZDOWO 31

P.H.U. KORONA S.C.

13 200 DZIAŁDOWO

BURKAT 13

ARTYKUŁY SPOŻ-PRZEM MAREK ZALEWSKI

14-120 DĄBRÓWNO

SAMIN 13A

P.H. TOMASZ ARŁUKOWICZ

14-100 OSTRÓDA

UL. 11-GO LISTOPADA 12H

P.H.U. PAWEŁ CISZKOWSKI

11-015 OLSZTYNEK

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A

ALKOHOLE ŚWIATA COCO ARKADIUSZ KRÓL

14-300 MORĄG

UL. RATAJA 8

SMILE SHOP

14-300 MORĄG

UL. MICKIEWICZA 27/8

SMILE CAPONE

14-300 MORĄG

UL.MICKIEWICZA 40

PROHIBICJA GALERIA ALKOHOLI

14-100 OSTRÓDA

UL. WYSPIAŃSKIEGO 2

RAMPA MONOPOLOWA

14-200 IŁAWA

UL. 1-GO MAJA 7B

SUPERMARKET JEDYNKA

11-200 BARTOSZYCE

UL. NAD ŁYNĄ 16

SKLEP MONOPOLOWY "ALKOHOLE ŚWIATA"

13-230 LIDZBARK WELSKI

UL.DZIAŁDOWSKA 27B2

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY ELŻBIETA KRASKA

14-260 LUBAWA

GRABOWO 66A

SKLEP MONOPOLOWY "PROMIL"

11-520 RYN

UL.PLAC WOLNOŚCI 4

DELIKATESY U MONIKI

14-107 GIERZWAŁD

GIERZWAŁD 37

LECH LECH GRYCEWICZ

11-520 RYN

STERŁAWKI WIELKIE 20

SKRZATEK

11-500 GIŻYCKO

UL. KOŚCIUSZKI 25

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY JOLANTA RUSINIAK

12-160 WIELBARK

UL. KOPERNIKA 2

VILLA MARKET DYWITY

11-001 DYWITY

UL. SPÓŁDZIELCZA 2

SKLEP SPOŻYWCZY MARBUD

14-310 BOGUCHWAŁY

BOGUCHWAŁY 27

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 1

14-100 OSTRÓDA

UL. GRUNWALDZKA 16

LANA SKLEP SPOŻYWCZY

10-430 OLSZTYN

UL. KOŁOBRZESKA 30

KWADRAT SKLEP SPOŻYWCZY

13-100 NIDZICA

RĄCZKI 33

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY PAWŁOWO GRAMŚ

11-015 OLSZTYNEK

PAWŁOWO 8

WERONI SKLEP SPOŻYWCZY ZALEWO

14-230 ZALEWO

UL. TARTACZNA 1

DUET WIKIELEC

14-200 IŁAWA

WIKIELEC 9 B

SAM CITY 1 SKLEP SPOZYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. NOWOWIEJSKA 29

SKLEP MIĘSNO WĘDLINIARSKI CISZKOWSKI

11-015 OLSZTYNEK

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRZYCH

11-520 RYN

UL. RATUSZOWA 49 A

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 2

14-100 OSTRÓDA

UL. KOŚCIUSZKI 16

SKLEP NATALIA 1

13-124 KOZŁOWO

UL. NIDZICKA 45

SKLEP AGATA

11-200 BARTOSZYCE

UL. WYSZYŃSKIEGO 24

SKLEP KAMIENICA

11-200 BARTOSZYCE

UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 2/1;3/1

SKLEP PAMI

11-200 BARTOSZYCE

POŁĘCZE 55

ARAMIS PASŁĘK

14-400 PASŁĘK

UL. JAGIEŁŁY 5A

U MAŃKA OLSZTYN

10-148 OLSZTYN

AL. PRZYJACIÓŁ 40/8

SKLEP FRYGNOWO MAĆKOWSKA

14-107 GIERZWAŁD

FRYGNOWO 9B

DWÓJKA SYBIRAKÓW

10-257 OLSZTYN

UL. SYBIRAKÓW 2

DWÓJKA PL. JEDNOŚCI SŁOWIAŃSKIEJ

10-039 OLSZTYN

PLAC JEDNOŚCI SŁOWIAŃSKIEJ 1

DWÓJKA KOŁOBRZESKA

10-444 OLSZTYN

UL. KOŁOBRZESKA 13

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KOZŁOWO ZAKRZEWSKA

13-124 KOZŁOWO

UL. NIDZICKA 7

SKLEP SPOŻYWCZY PILEC SUSZYŃSKI

11-440 RESZEL

PILEC 34

SKLEP U STEFANA

11-030 PURDA

NOWA WIEŚ 12

SKLEP SPOŻ-PRZEM PŁOŚNICA NAPIWOCKA

13-206 PŁOŚNICA

UL. NOWA 1A

SKLEP SPOŻ-PRZEM WIELKI ŁĘCK NAPIWOCKA

13-206 WIELKI ŁĘCK

WIELKI ŁĘCK 39

SKLEP BASIA

13-113 JANOWO

MUSZAKI 91A

MARBEN 1

86-005 BYDGOSZCZ

UL. SZUBIŃSKA 5, BIAŁE BŁOTA

MARBEN 2

85-001 BYDGOSZCZ

UL. GDAŃSKA 87

SUMAR 2

14-200 IŁAWA

UL. NARUTOWICZA 7

MIERKI GRAMŚ 2

11-015 OLSZTYNEK

MIERKI 35 A

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY RYCHNOWO RELIGA

14-106 RYCHNOWO

RYCHNOWO 52

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY SZNARKOWSKA

14-107 GIERZWAŁD

GRUNWALD 14

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GRAMŚ LICHTAJNY

11-015 OLSZTYNEK

LICHTAJNY 16 A

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GRAMŚ DRWĘCK

11-015 OLSZTYNEK

DRWĘCK 4 A

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GRAMŚ KRÓLIKOWO

11-015 OLSZTYNEK

KRÓLIKOWO 14 B

SKLEP SPOŻYWCZY DYMEK

10-230 OLSZTYN

AL.. WOJSKA POLSKIEGO 83/53

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 3

14-100 OSTRÓDA

UL. JANA PAWŁA 16

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 4

14-105 ŁUKTA

UL. MAZURSKA 3A

SKLEP NATALIA 2

13-124 SARNOWO

SARNOWO 19

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 5

14-100 OSTRÓDA

UL. JARACZA 22

SKLEP SPOŻYWCZY LIPNICKI 6

14-100 OSTRÓDA

UL. PRZEDSZKOLNA 14

PIAST 2000

14-405 WILCZĘTA

WILCZĘTA 97

ALKOCHATA

06-500 MŁAWA

UL. RÓŻANA 17

HANNA DOMBROWSKA SKLEP SPOŻ-PRZEM

13-300 BRATIAN

ZAMKOWA 2

SKLEP SPOŻYWCZY MARBUD

14-300 MORĄG

BOGACZEWO 39

SAM CITY 2 SKLEP SPOŻYWCZY

11-500 GIŻYCKO

BYSTRY 11B

SAM CITY 3 SKLEP SPOZYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. ARMII KRAJOWEJ 6

SAM CITY 4 SKLEP SPOZYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. KOŚCIUSZKI 25G

SAM CITY 5 SKLEP SPOZYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. NOWOWIEJSKA 4A

SAM CITY 6 SKLEP SPOŻYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. WIEJSKA 41

SAM CITY 7 SKLEP SPOŻYWCZY

11-500 GIŻYCKO

UL. WARSZAWSKA 19/1

SAM CITY 8 SKLEP SPOŻYWCZY

11-500 GIŻYCKO

WRONY NOWE 1A

DAMIR

14-300 MORĄG

UL. ŁĄCZNO 21

DAMIR 2

14-300 MORĄG

UL. WENECKA 1

KAPRYS SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRZYSZTOF KURTA

11-700 MRĄGOWO

UL. WARSZAWSKA 47C

RP

11-700 MRĄGOWO

UL. SŁOWICZA 1

SKLEP ROGÓŻ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

ROGÓŻ 19

ŁASUCH

11-034 STAWIGUDA

UL. WARSZAWSKA 8

SKLEP MŁAWA

06-500 MŁAWA

UL. KOPERNIKA 59

TRADO

13-200 DZIAŁDOWO

UL. GRUNWALDZKA 35

TRADO 2

13-200 DZIAŁDOWO

UL. HALLERA 2

TRADO 3

13-200 DZIAŁDOWO

UL. JELEŃSKA 23B

SKLEP SPOZYWCZY JURKI

14-300 MORĄG

JURKI 56A

Marben 3

85-070 BYDGOSZCZ

UL. M. FOCHA 50

2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU : ,, Konkurs Tiger w sklepach Chorten WM”

Imię i nazwisko:

Wiek:*

Adres zamieszkania (pod który ma zostać przekazana Nagroda):

„Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie warunki. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”

„Oświadczam, iż posiadam wszelkie prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego”

data i podpis

* W przypadku, gdy Laureat nie jest osobą pełnoletnią lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego przedstawiciel ustawowy (t.j. rodzic lub opiekun) dołącza stosowne oświadczenie określone w regulaminie konkursu.

Imię i nazwisko:

Wiek:*

Adres zamieszkania (pod który ma zostać przekazana Nagroda):

„Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie warunki. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”

„Oświadczam, iż posiadam wszelkie prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego”

data i podpis

* W przypadku, gdy Laureat nie jest osobą pełnoletnią lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego przedstawiciel ustawowy (t.j. rodzic lub opiekun) dołącza stosowne oświadczenie określone w regulaminie konkursu.